Statut Zespołu zawiera następujące informacje:

Podstawowe informacje o Szkole
• Cele i zadania Szkoły
• Organy Szkoły
• Organizacja Szkoły
• Nauczyciele, inni pracownicy Szkoły oraz rodzice
• Uczniowie Szkoły
• Sztandar i ceremoniał szkolny
• Postanowienia końcowe

Wewnątrzszkolne Ocenianie 

Załącznik do Statutu Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie.

Wewnątrzszkolne Ocenianie reguluje szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania, promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie.

 Program Wychowawczy 

Program wychowawczy przedstawia zadania i cele wychowawcze szkoły oraz opis działań wychowawczych prowadzonych przez wszystkich nauczycieli.

Szkolny Program Profilaktyki

Program profilaktyki w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie jest wynikiem diagnozy, w której uwzględniono potrzeby rozwojowe uczniów, potrzeby wynikające ze specyfiki środowiska szkoły oraz przemian społeczno – ekonomicznych w kraju.

Koncepcja Rozwoju Szkoły (2012-2016) Koncepcja rozwoju Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. F.Chopina w Żychlinie powstała w celu ustalenia kierunków działań w zakresie organizacji i funkcjonowania placówki w latach 2012 – 2016 w oparciu o analizę mocnych i słabych stron placówki, koncepcję dyrektora kierowania szkołą, priorytetów nadzoru pedagogicznego oraz oceny i analizy działalności szkoły z lat poprzednich. Realizacja programu dopuszcza możliwość dokonywania zmian w miarę niezbędnych środków oraz w przypadku zaistnienia nowych okoliczności oświatowych np. reforma oświaty, nowe możliwości finansowe itp.

Wersja do druku

fundusz stypendialny Narodowe Siły Zbrojne