Absolwenci


Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych

im. Fryderyka Chopina w Żychlinie

Szkoły dzienne

Szkoły dla dorosłych

PROFIL ABSOLWENTA

1) sfera rozwoju intelektualnego:

- mogący posiąść wiedzę i umiejętności zakreślone programem szkoły w stopniu, na jaki pozwalają jego zdolności i predyspozycje;
- umiejący wykorzystać różne źródła technik naukowych;
- stosujący wiedzę w praktyce;
- potrafiący poprawnie posługiwać się językiem ojczystym;
- świadomy siebie i stadium własnego rozwoju;
- zdolny do przygotowania się do egzaminu maturalnego i egzaminów zawodowych;
- zdolny do skutecznego pozyskiwania informacji ze wszelkich dostępnych źródeł;
- określający swoje zainteresowania;

2) sfera rozwoju duchowo – emocjonalnego:
- mający wysokie poczucie estetyki;
- umiejący podejmować decyzje;
- wyrażający niezgodę na przemoc i reagujący na nią;
- uczciwy wobec siebie samego;
- posiadający umiejętność autoprezentacji, budowania własnej wartości, pokonywania stresu;
- empatyczny;
- znający własne uzdolnienia i ograniczenia;
- rozumiejący światopogląd kulturowo odmiennego człowieka, szanujący wierzenia, religie, wartości i tabu drugiego człowieka;
- odróżnia dobro od zła; - dojrzały emocjonalnie;

3) sfera rozwoju moralno – społecznego:
- łatwo nawiązujący kontakty;
- przejawiający emocjonalny stosunek do problemów ludzi;
- wrażliwy na otoczenie społeczne;
- obiektywny i tolerancyjny;
- mający poczucie odpowiedzialności moralno – społecznej;
- w pracy przyjmujący właściwe postawy etyczne;
- świadomy pełnej zdolności do czynności prawnych, jaką posiadają pełnoletnie osoby fizyczne;
- orientujący się w problematyce stereotypizacji, dyskryminacji;
- wdrażany do samorządności;
- podejmujący działania na rzecz ubogich, niepełnosprawnych, odrzuconych;

4) sfera rozwoju fizycznego:
- zachowujący higieniczny tryb życia;
- unikający nałogów, świadomy ich niszczącej siły;
- dbający o stan zdrowia;
- przejawiający zachowania proekologiczne;
- zdolny do pozytywnego myślenia;

5) sfera rozwoju zawodowego:
- charakteryzujący się praktycyzmem;
- zaangażowany w pracę;
- przygotowany do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak: bezrobocie, problemy zdrowotne, adaptacja do nowych warunków i mobilności zawodowej;
- przygotowany do wejścia na rynek pracy;
- dobry organizator pracy;


fundusz stypendialny Narodowe Siły Zbrojne